نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای جانباز

7مطلب موجود می باشد.
شهید جانباز امیرحسین حسینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید جانباز امیرحسین حسینی


شهید جانباز امیرحسین حسینی نام پدر : فرج الله  تاریخ تولد : 1334/07/02  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1400/01/30 سن : 66 سال وضعیت تاهل :…

شهید جانباز سید رسول هاشمی
زرین شهر

شهید جانباز سید رسول هاشمی


شهید جانباز سید رسول هاشمی نام پدر : سید مرتضی تاریخ تولد :1342/01/30 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1398/06/16 سن : 56سال  محل شهادت:زرین شهر…

شهید جانباز احمد باقری
بسیج

شهید جانباز احمد باقری


شهید جانباز احمد باقری نام پدر : علی تاریخ تولد :1334 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1382/10/07 سن : 48سال  محل شهادت:زرین شهر تاهل: متاهل…

شهید جانباز سیاوش حبیبی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید جانباز سیاوش حبیبی


شهید جانباز سیاوش حبیبی نام پدر : خسرو تاریخ تولد : 1345/06/01 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1392/09/05 سن : 47 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید جانباز سید تقی میر عظیم
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید جانباز سید تقی میر عظیم


شهید جانباز سید تقی میر عظیم نام پدر : آقا ماشااله تاریخ تولد : 1342/06/01  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1394/03/36 سن : 52 سال وضعیت…

شهید علی رضا ملکی
زرین شهر

شهید جانباز علی رضا ملکی


شهید جانباز علی رضا ملکی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1348/08/03 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1394/08/09 سن : 46 سال وضعیت تاهل…

شهید ابراهیم خدابخشی
بسیج

شهید ابراهیم خدابخشی


جانباز شهید ابراهیم خدابخشی نام پدر : حسن تاریخ تولد :1339 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1385/08/19 سن : 46سال  محل شهادت:زرین شهر تاهل: متاهل…