نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای فولاد شهر

19مطلب موجود می باشد.
شهید جانباز امیرحسین حسینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید جانباز امیرحسین حسینی


شهید جانباز امیرحسین حسینی نام پدر : فرج الله  تاریخ تولد : 1334/07/02  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1400/01/30 سن : 66 سال وضعیت تاهل :…

شهید سعید انصاری
رزمنده

شهید سعید انصاری


شهید سعید انصاری نام پدر : حسنعلی تاریخ تولد : …. محل تولد : …. تاریخ شهادت : 1362/11/12 سن : …. وضعیت تاهل : …. محل…

شهید جانباز سیاوش حبیبی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید جانباز سیاوش حبیبی


شهید جانباز سیاوش حبیبی نام پدر : خسرو تاریخ تولد : 1345/06/01 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1392/09/05 سن : 47 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید محمد تقی مهاجر
بسیج

شهید محمد تقی مهاجر


شهید محمد تقی مهاجر نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1345 محل تولد : …. تاریخ شهادت : 1361/08/12 سن : 16 سال وضعیت تاهل :…

شهید جمشید توکلی
بسیج

شهید جمشید توکلی


شهید جمشید توکلی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1349/11/21 محل تولد : اصفهان تاریخ شهادت : 1365/12/10 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محسن برزکار
بسیج

شهید محسن برزکار


شهید محسن برزکار نام پدر : حمید تاریخ تولد : 1340 محل تولد : خرمشهر تاریخ شهادت : 1362/02/10 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حمزه کشیری
بسیج

شهید حمزه کشیری


شهید حمزه کشیری نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1344  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1360/12/21 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید عبدالحسین باشی
بسیج

شهید عبدالحسین باشی


شهید عبدالحسین باشی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1325  محل تولد : خرمشهر تاریخ شهادت: 1361/02/16 سن : 36 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید ذوالفقار ذوالفقاری
بسیج

شهید ذوالفقار ذوالفقاری


شهید ذوالفقار ذوالفقاری نام پدر : علی تاریخ تولد : 1326  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1361/11/07 سن : 35 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…