نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پاسدار

42مطلب موجود می باشد.
شهید اکبر ملکی
بدر

شهید اکبر ملکی


شهید اکبر ملکی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/01/04 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مرتضی ملکی
پاسدار

شهید مرتضی ملکی


شهید مرتضی ملکی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1333 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1360/09/12 سن : 20 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید حسین شیری
پاسدار

شهید حسین شیری


شهید حسین شیری نام پدر : خدارحم تاریخ تولد : 1344 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1362/12/08 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید عبدالله شاهمرادی
پاسدار

شهید عبدالله شاهمرادی


شهید عبدالله شاهمرادی نام پدر : باقر تاریخ تولد : 1342 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1367/05/01 سن : 25 سال وضعیت تاهل : متاهل…

محسن عزاقولی -عبادی
پاسدار

شهید محسن عزاقولی


شهید محسن عزاقلو نام پدر : عباد تاریخ تولد : 1336 محل تولد : عراق تاریخ شهادت: 1366/03/10 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید اصغر طاهری
پاسدار

شهید اصغر طاهری


شهید اصغر طاهری نام پدر : عباس تاریخ تولد : 1343/05/17 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/19 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسین خسرویان
پاسدار

شهید حسین خسرویان


شهید حسین خسرویان نام پدر : فتح الله تاریخ تولد : 1339/05/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/07 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…

شهید حمید خدابخشی
پاسدار

شهید حمید خدابخشی


شهید حمید خدابخشی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1347/03/10 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/03/27 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید نصرالله حسنخانی
پاسدار

شهید نصرالله حسنخانی


شهید نصرالله حسنخانی نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1339 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 25 سال وضعیت تاهل : متاهل…