نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ورزشکار

12مطلب موجود می باشد.
شهید اصغر شریفی
بسیج

شهید اصغر شریفی


شهید اصغر شریفی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1347/11/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/04/09 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید اسماعیل سلیمیان
بسیج

شهید اسماعیل سلیمیان


شهید اسماعیل سلیمیان نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1335/04/03 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/10 سن : 26 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسین سبکتکین
بسیج

شهید حسین سبکتکین


شهید حسین سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1340/10/06 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/06/26 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی سلیمیان (فرزند علی اکبر)
بسیج

شهید علی سلیمیان (فرزند علی اکبر)


شهید علی سلیمیان نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد : 1335/05/18  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/29 سن : 26 سال وضعیت تاهل :…

شهید حمید سلیمیان
بسیج

شهید حمید سلیمیان


شهید حمید سلیمیان نام پدر : محمد  تاریخ تولد : 1343/10/04  محل تولد : تهران تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید مهدی کریمی
بسیج

شهید مهدی کریمی


شهید مهدی کریمی نام پدر : محمد علی تاریخ تولد : 1341/09/16  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/31 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید ابراهیم مددی
بسیج

شهید ابراهیم مددی


شهید ابراهیم مددی نام پدر : علی آقا تاریخ تولد : 1346/11/07  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/04/21 سن : 17 سال وضعیت تاهل :…

شهید مهدی بیگی
رمضان

شهید مهدی بیگی


شهید مهدی بیگی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1329  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/05/09 سن : 33 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید حسن اشرفزاده
بسیج

شهید حسن اشرفزاده


شهید حسن اشرفزاده نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1342/02/08 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/08/14 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…