نتایج در این بخش نمایش داده می شود

کربلای 5

57مطلب موجود می باشد.
شهید احمد طغیانی(فرزند حسینعلی)
بسیج

شهید احمد طغیانی(فرزند حسینعلی)


شهید احمد طغیانی نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد : 1347  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/28 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مهدی جوادی
بسیج

شهید مهدی جوادی


شهید مهدی جوادی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1348  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 28 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید کهزاد صادقی
پاسدار

شهید کهزاد صادقی


شهید کهزاد صادقی نام پدر : امید علی  تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمد طغیانی
بسیج

شهید احمد طغیانی


شهید احمد طغیانی نام پدر : حیدر تاریخ تولد : 1348/06/16  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن : 28 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید شعبان سلیمیان
بسیج

شهید شعبان سلیمیان


شهید شعبان سلیمیان نام پدر : اکبر تاریخ تولد : 1334/08/13  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/30 سن : 28 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید عباسعلی سلیمیان
بسیج

شهید عباسعلی سلیمیان


شهید عباسعلی سلیمیاناولین شهردار شهید استان اصفهان-شهردار سده لنجان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1337/10/26  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن :…

شهید ابراهیم سلیمیان (فرزند احمد)
بسیج

شهید ابراهیم سلیمیان (فرزند احمد)


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : احمد تاریخ تولد : 1344  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمود سلیمیان (فرزند محمد کاظم)
بسیج

شهید محمود سلیمیان (فرزند محمد کاظم)


شهید محمود سلیمیان نام پدر : محمد کاظم تاریخ تولد : 1332/03/20  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 33 سال وضعیت تاهل :…

شهید اسدالله سلیمیان
بسیج

شهید اسدالله سلیمیان


شهید اسدالله سلیمیان نام پدر : علیرضا تاریخ تولد : 1327/09/02  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/20 سن : 38 سال وضعیت تاهل : متاهل…