نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رمضان

44مطلب موجود می باشد.
بسیج

شهید عباسعلی طاهریان


شهید عباسعلی طاهریان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/23 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسین سلیمیان
بسیج

شهید حسین سلیمیان(فرزند علی)


شهید حسین سلیمیان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1343  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید داوود سلیمیان
بسیج

شهید داوود سلیمیان


شهید داوود سلیمیان نام پدر : علی محمد تاریخ تولد : 1343/12/16  محل تولد : شهر ری تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید تقی سلیمیان
بسیج

شهید تقی سلیمیان (فرزند عوضعلی)


شهید تقی سلیمیان نام پدر : عوضعلی  تاریخ تولد : 1337/01/30  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حمید سلیمیان
بسیج

شهید حمید سلیمیان


شهید حمید سلیمیان نام پدر : محمد  تاریخ تولد : 1343/10/04  محل تولد : تهران تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید غلامحسین سلیمیان
بسیج

شهید غلامحسین سلیمیان


شهید غلامحسین سلیمیان نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1343 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/03 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سید مهدی سید هاشمی
بسیج

شهید سید مهدی سید هاشمی


شهید سید مهدی سید هاشمی نام پدر : سید محمد تاریخ تولد : 1346/04/02  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/05/01 سن : 18 سال وضعیت…

شهید مهدی کریمیان
ارتش

شهید مهدی کریمیان


شهید مهدی کریمیان نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/05/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مهدی کریمی
بسیج

شهید مهدی کریمی


شهید مهدی کریمی نام پدر : محمد علی تاریخ تولد : 1341/09/16  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/31 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…