نتایج در این بخش نمایش داده می شود

والفجر 8

18مطلب موجود می باشد.
شهید مجید فتحی
باغبهادران

شهید مجید فتحی


شهید مجید فتحی نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1344/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/08/13 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید مراد سلیمیان
بسیج

شهید مراد سلیمیان


شهید مراد سلیمیان نام پدر : هاشم تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/28 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید شکرالله نظری
بسیج

شهید شکرالله نظری


شهید شکرالله نظری نام پدر : ابراهیم  تاریخ تولد : 1348/10/09 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/24 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی عابدینی
بسیج

شهید علی عابدینی


شهید علی عابدینی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسن عابدی
بسیج

شهید حسن عابدی


شهید حسن عابدی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1345/10/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ایرج عین الوند
بسیج

شهید ایرج عین الوند


شهید ایرج عین الوند نام پدر : صفر  تاریخ تولد :1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/24 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حمید خدابخشی
پاسدار

شهید حمید خدابخشی


شهید حمید خدابخشی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1347/03/10 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/03/27 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد سلیمیان(فرزند کریم)
پاسدار

شهید محمد سلیمیان(فرزند کریم)


شهید محمد سلیمیان(فرزند کریم) نام پدر : کریم تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/01/04 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمدرضا ریاحی
بسیج

شهید احمدرضا ریاحی


شهید احمدرضا ریاحی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/12/17 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…