نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ورنامخواست

29مطلب موجود می باشد.
شهید سجاد قائد امینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید سجاد قائد امینی


شهید سجاد قائد امینی نام پدر : یادگار تاریخ تولد : 1368/12/28 محل تولد : … تاریخ شهادت : 1399/10/14 سن : 31 سال وضعیت تاهل :…

شهید اکبرکرباسیان
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید اکبر کرباسیان


شهید اکبر کرباسیان نام پدر : خدامراد تاریخ تولد : 1323 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1359/10/09 سن : 23 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید سید محسن موسوی
بسیج

شهید سید محسن موسوی


شهید سید محسن موسوی نام پدر : سید حسین تاریخ تولد :1345/06/01  محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1365/04/20 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید محمد علی هادی
بسیج

شهید محمد علی هادی


شهید محمد علی هادی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1344 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1366/06/26 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…

شهید عبدالله کرمی
بسیج

شهید عبدالله کرمی


شهید عبدالله کرمی نام پدر : رمضانعلی تاریخ تولد : 1338 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1361/08/11 سن : 23 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سهراب کرمی
بسیج

شهید سهراب کرمی


شهید سهراب کرمی نام پدر : عزیز الله تاریخ تولد : 1345 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1366/02/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…

شهید قاسم کرمی
بسیج

شهید قاسم کرمی


شهید قاسم کرمی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1346/03/16 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1361/01/20 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید سهراب کرمی
بسیج

شهید داوود قاسمی


شهید داوود قاسمی نام پدر : مر تضی تاریخ تولد : 1346 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1365/12/13 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

شهید داوود غلامی
ارتش

شهید داوود غلامی


شهید داوود غلامی نام پدر : عوض علی  تاریخ تولد : 1342 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1367/03/01 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…