نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای یگان ها

271مطلب موجود می باشد.
شهید محمد علی باغبان
باغبهادران

شهید محمد علی باغبان


شهید محمد علی باغبان نام پدر : باقر تاریخ تولد : 1343/06/09 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/10/04 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

بسیج

شهید حمیدرضا صفری


شهید حمیدرضا صفری نام پدر : حاجت آقا تاریخ تولد : 1361/12/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/8/12 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

بسیج

شهید عباسعلی طاهریان


شهید عباسعلی طاهریان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/23 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسین سلیمیان
بسیج

شهید حسین سلیمیان(فرزند علی)


شهید حسین سلیمیان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1343  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید اصغر شریفی
بسیج

شهید اصغر شریفی


شهید اصغر شریفی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1347/11/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/04/09 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علیرضا سبکتکین
بسیج

شهید علیرضا سبکتکین​


شهید علیرضا سبکتکین نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1348 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/03/22 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید احمد طغیانی(فرزند حسینعلی)
بسیج

شهید احمد طغیانی(فرزند حسینعلی)


شهید احمد طغیانی نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد : 1347  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/28 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد علی سبکتکین
بسیج

شهید محمد علی سبکتکین


شهید محمد علی سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1337 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/28 سن : 25 سال وضعیت تاهل…