نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ارتش

52مطلب موجود می باشد.
شهید غلامرضا عباسی
ارتش

شهید غلامرضا عباسی


شهید غلامرضا عباسی نام پدر : غلامعباس تاریخ تولد : 1339/03/02 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1360/12/26 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

ارتش

شهید عباسعلی سالخورده


شهید عباسعلی سالخورده نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1350 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1369/10/17 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید علی خداوردی
ارتش

شهید علی خداوردی


شهید علی خداوردی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/06/22 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید عبدالله عابدی
ارتش

شهید عبدالله عابدی


شهید عبدالله عابدی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/03/29 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/03/03 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)
ارتش

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)


شهید حمید سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید امیر قلی طالبیان
ارتش

شهید امیر قلی طالبیان


شهید امیر قلی طالبیان نام پدر : باقر تاریخ تولد : 1330/07/10 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1360/01/04 سن : 30 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید عباسعلی ضیایی
ارتش

شهید عباسعلی ضیایی


شهید عباسعلی ضیایی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/04/12 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید رضا سبکتکین
ارتش

شهید رضا سبکتکین


شهید رضا سبکتکین نام پدر :  رجبعلی تاریخ تولد : 1338 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/07 سن : 23 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی سلیمیان (فرزند عباس)
ارتش

شهید علی سلیمیان (فرزند عباس)


شهید علی سلیمیان نام پدر : عباس تاریخ تولد : 1344/01/18  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/09/15 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…