نتایج در این بخش نمایش داده می شود

باغبادران

5مطلب موجود می باشد.
شهید فرامرز بابایی
باغبهادران

شهید فرامرز بابایی


شهید هوشنگ بابایی نام پدر : مهدی تاریخ تولد : 1346/02/02 محل تولد : باغبادران تاریخ شهادت: 1362/07/17 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید هوشنگ بابایی
باغبهادران

شهید هوشنگ بابایی


شهید هوشنگ بابایی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1343/01/02 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1367/02/28 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

باغبهادران

شهید مسعود امیری


شهید مسعود امیری نام پدر : ابوالقاسم تاریخ تولد : 1339/01/04 محل تولد : باغبادران تاریخ شهادت: 1360/06/10 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید محمدرضا امیری
باغبهادران

شهید محمدرضا امیری


شهید محمدرضا امیری نام پدر :امیر تاریخ تولد : 1347/04/01 محل تولد : باغبادران تاریخ شهادت: 1365/10/25 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

شهید ابراهيم احمديان
باغبهادران

شهید ابراهیم احمدیان


شهید ابراهیم احمدیان نام پدر :عباسعلی تاریخ تولد : 1348/03/04 محل تولد : باغبادران تاریخ شهادت: 1361/04/23 سن : 13 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…