نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تابلو

1مطلب موجود می باشد.
پیگیری نصب تابلوهای تمثال سرداران شهید لنجان
اخبار موسسه

پیگیری نصب تابلوهای تمثال سرداران شهید لنجان در ورودی زرین شهر


با پیگیری های موسسه راویان فتح لنجان و هماهنگی های لازم، تابلوی های تمثال 5 سردار شهید شهرستان، در ورودی زرین شهر نصب گردید.