نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سرداران شهید لنجان

8مطلب موجود می باشد.
شهید حسن اشرفزاده
بسیج

شهید حسن اشرفزاده


شهید حسن اشرفزاده نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1342/02/08 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/08/14 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

سردار شهید بیژن طاهری
بسیج

سردار شهید بیژن طاهری


سردار شهید بیژن طاهری نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد : 1332 محل تولد : روستای سورک تاریخ شهادت: 1366/12/23 سن : 34 سال وضعیت تاهل :…

شهید حمزه نعمتی
چرمهین

شهید حمزه نعمتی


سردار شهید حمزه نعمتی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1339 محل تولد :چرمهین تاریخ شهادت: 1361/4/23 سن : 22 سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت:…

شهید محمد رحیمی
زمان آباد

شهید محمد رحیمی


شهید محمد رحیمی نام پدر : حیدر تاریخ تولد :1338 محل تولد : زمان آباد تاریخ شهادت: 1364/11/25 سن : 26سال محل شهادت: فاو تاهل: …. عملیات:…

سردار شهید ابراهیم خلیلی
پاسدار

سردار شهید ابراهیم خلیلی


سردار شهید ابراهیم خلیلی نام پدر : مهدی تاریخ تولد : 1338/07/01 محل تولد : روستای نوگوران تاریخ شهادت: 1362/12/11 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید محمد رجایی
زرین شهر

شهید محمد رجایی


شهید محمد رجایی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1338 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/08/01 سن : 24 سال وضعیت تاهل : مجرد…

سردار شهید محمد علی شاهمرادی
سپاه

سردار شهید محمد علی شاهمرادی


سردار شهید محمد علی شاهمرادی نام پدر : علی مراد تاریخ تولد : 1338/01/15 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت: 1365/10/20 سن : 27سال وضعیت تاهل :…

شهید حسین قجه ای
بیت المقدس

سردار شهید حسین قجه ای


سردار شهید حسین قجه ای نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1337/06/14 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/16 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…