نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای زرین شهر

326مطلب موجود می باشد.
شهید حسین سلیمیان
بسیج

شهید حسین سلیمیان(فرزند علی)


شهید حسین سلیمیان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1343  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید اصغر شریفی
بسیج

شهید اصغر شریفی


شهید اصغر شریفی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1347/11/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/04/09 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علیرضا سبکتکین
بسیج

شهید علیرضا سبکتکین​


شهید علیرضا سبکتکین نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1348 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/03/22 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید احد صالحی
تیپ 91بقیه الله

شهید احمد صالحی


شهید احمد صالحی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1346/07/23  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/02/27 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید احمد طغیانی(فرزند حسینعلی)
بسیج

شهید احمد طغیانی(فرزند حسینعلی)


شهید احمد طغیانی نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد : 1347  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/28 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید جانباز احمد باقری
بسیج

شهید جانباز احمد باقری


شهید جانباز احمد باقری نام پدر : علی تاریخ تولد :1334 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1382/10/07 سن : 48سال  محل شهادت:زرین شهر تاهل: متاهل…

شهید علی خداوردی
ارتش

شهید علی خداوردی


شهید علی خداوردی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/06/22 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید محمد علی سبکتکین
بسیج

شهید محمد علی سبکتکین


شهید محمد علی سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1337 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/28 سن : 25 سال وضعیت تاهل…

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)
بسیج

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)


شهید محمد سلیمیان نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1328  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1359/05/06 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل…