نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید عباسعلی سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید عباسعلی سلیمیان
بسیج

شهید عباسعلی سلیمیان


شهید عباسعلی سلیمیاناولین شهردار شهید استان اصفهان-شهردار سده لنجان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1337/10/26  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن :…