نتایج در این بخش نمایش داده می شود

محرم

26مطلب موجود می باشد.
شهید شیرزاد سماعی
باغبهادران

شهید شیرزاد سماعی


شهید شیرزاد سماعی نام پدر : عباسعلی تاریخ تولد : 1341/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/11/16 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

بسیج

شهید حمیدرضا صفری


شهید حمیدرضا صفری نام پدر : حاجت آقا تاریخ تولد : 1361/12/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/8/12 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

شهید علی اکبر سلیمیان
بسیج

شهید علی اکبر سلیمیان


شهید علی اکبر سلیمیان نام پدر : تقی  تاریخ تولد : 1342/03/11  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید تقی سلیمیان
بسیج

شهید تقی سلیمیان


شهید تقی سلیمیان نام پدر : حسین  تاریخ تولد : 1346/08/06  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید امیر شاکری
بسیج

شهید امیر شاکری


شهید امیر شاکری نام پدر : عزیزالله تاریخ تولد : 1345  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/13 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد محزونی
بسیج

شهید محمد محزونی


شهید محمد محزونی نام پدر : امین الله تاریخ تولد : 1345  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن : 16 سال وضعیت تاهل :…

شهید رمضانعلی سعیدی
بسیج

شهید رمضانعلی سعیدی


شهید رمضانعلی سعیدی نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد : 1345  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/09/03 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد تقی مهاجر
بسیج

شهید محمد تقی مهاجر


شهید محمد تقی مهاجر نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1345 محل تولد : …. تاریخ شهادت : 1361/08/12 سن : 16 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمد کریمی
بسیج

شهید احمد کریمی


شهید احمد کریمی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1343  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…