نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نشست های عملیاتی

1مطلب موجود می باشد.
نشست های عملیاتی
اخبار موسسه

نشست های عملیاتی


نشست های عملیاتی با محوریت فرمانده شهید هر عملیات در لنجان برگزار شد.