نتایج در این بخش نمایش داده می شود

والفجر8

7مطلب موجود می باشد.
شهید حسین خسرویان
پاسدار

شهید حسین خسرویان


شهید حسین خسرویان نام پدر : فتح الله تاریخ تولد : 1339/05/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/07 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…

شهید حمید خدابخشی
پاسدار

شهید حمید خدابخشی


شهید حمید خدابخشی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1347/03/10 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/03/27 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد سلیمیان(فرزند کریم)
پاسدار

شهید محمد سلیمیان(فرزند کریم)


شهید محمد سلیمیان(فرزند کریم) نام پدر : کریم تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/01/04 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید احمدرضا ریاحی
بسیج

شهید احمدرضا ریاحی


شهید احمدرضا ریاحی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/12/17 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید منصور براتی
بسیج

شهید منصور براتی


شهید منصور براتی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1341 محل تولد : مسجد سلیمان تاریخ شهادت: 1365/01/04 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

ابراهيم-صادقي
زرین شهر

شهید ابراهیم صادقی


شهید ابراهیم صادقی نام پدر : رحیم تاریخ تولد : 1341/09/25 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت:1364/11/24 سن :23 سال محل شهادت: فاو وضعیت تاهل: متاهل عملیات:عملیات:…

هاشم سلیمیان
زرین شهر

شهید هاشم سلیمیان


شهید هاشم سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1342/01/15 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/21 سن: 23 وضعیت تاهل :مجرد محل شهادت: فاو…