نتایج در این بخش نمایش داده می شود

گردان حضرت رسول

59مطلب موجود می باشد.
شهید سید رضا هاشمی
بسیج

شهید سید رضا هاشمی


شهید سید رضا هاشمی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1345/06/31  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1365/10/05 سن : 20 سال وضعیت…

شهید مهدی جوادی
بسیج

شهید مهدی جوادی


شهید مهدی جوادی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1348  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 28 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید کهزاد صادقی
پاسدار

شهید کهزاد صادقی


شهید کهزاد صادقی نام پدر : امید علی  تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید حمید طغیانی
بسیج

شهید حمید طغیانی


شهید حمید طغیانی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1342  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365 سن : 28 سال وضعیت تاهل : …….

شهید احمد طغیانی
بسیج

شهید احمد طغیانی


شهید احمد طغیانی نام پدر : حیدر تاریخ تولد : 1348/06/16  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن : 28 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مراد سلیمیان
بسیج

شهید مراد سلیمیان


شهید مراد سلیمیان نام پدر : هاشم تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/28 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مصطفی سهرابی
رزمنده

شهید مصطفی سهرابی


شهید مصطفی سهرابی نام پدر :  علی محمد تاریخ تولد : 1345/05/01 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/25 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید رضا مهدیان
بسیج

شهید رضا مهدیان


شهید رضا مهدیان نام پدر :  ناصر تاریخ تولد : 1342/10/21 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 23 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید جمشید توکلی
بسیج

شهید جمشید توکلی


شهید جمشید توکلی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1349/11/21 محل تولد : اصفهان تاریخ شهادت : 1365/12/10 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…